Έργα της Γ.Γ.Ι. που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ – Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" – Μέτρο 5.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Τίτλος Έργου
«Μελέτη ωρίμανσης για την οριζόντια ενσωμάτωση των πολιτικών ισότητας μεταξύ των φύλων στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής»
Σκοπιμότητα
Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς το έλλειμμα πρόσβασης και δεξιοτήτων ομάδων γυναικών στις νέες διαδικτυακές δεξιότητες και τεχνολογίες και τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των ομάδων στόχου, καθώς και τις αντίστοιχες αναπτυξιακές κατευθύνσεις των ΤΠΕ μέσω του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η διερεύνηση των υπαρχουσών απαιτήσεων/αναγκών των ομάδων γυναικών/χρηστών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών ΤΠΕ που θα προωθούν την ισότητα στην απασχόληση, την πληροφόρηση, την συμμετοχή στα κοινά, την ενεργή γήρανση και την υποστήριξη της άτυπης φροντίδας. 
Φορέας Λειτουργίας
Γενική Γραμματεία Ισότητας – Υπουργείο Εσωτερικών 
Φορέας Υλοποίησης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ
Χρόνος Υλοποίησης
Μάρτιος – Δεκέμβριος 2008

 

                                                                                  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ

 

 


Έργα της Γ.Γ.Ι. που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης» του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ως εργαλείο δημόσιας πολιτικής, στοχεύει στην Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να καταστεί θεσμός εγγύησης της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Οι στρατηγικοί σκοποί του Ε. Π. «Πολιτεία» είναι οι ακόλουθοι:

 • Διαφάνεια στις δράσεις της Δημοσιάς Διοίκησης
 • Συμμετοχικότητα
 • Ποιότητα παρερχομένων υπηρεσιών
 • Εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς
 • Αξιοκρατία και παροχή ίσων ευκαιριών για όλους
 • Έμφαση στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) - ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Αναπροσαρμογή της διοικητικής ικανότητας του ανθρωπίνου δυναμικού

Τα έργα που υλοποίησε η Γ.Γ.Ι. είναι:

 • «Ανάπτυξη και Συντήρηση Διαδικτυακού Κόμβου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας»
 • «Μοντελοποίηση Διαδικασιών Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Καθορισμός Προδιαγραφών για Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές Υποστήριξης  για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη».

Στόχος των ανωτέρω έργων είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν άμεση, έγκαιρη και έγκυρη πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα που τους ενδιαφέρουν. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου θα συμβάλει σημαντικά τόσο στην αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών και επιχειρήσεων όσο και στην αύξηση της διαφάνειας, της ισότητας και της εμπιστοσύνης στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο Διαδικτυακός κόμβος της Γ.Γ.Ι., καθώς και η ανάπτυξη των υπολοίπων έργων, επιτρέπει στους/τις χρήστες/τριες να αναζητούν και να τους διατίθενται πληροφορίες και ενημερωτικά στοιχεία με τη βοήθεια ενός κατανοητού και εύχρηστου περιβάλλοντος διεπαφής. Επιπλέον, καθίσταται εφικτή η επικοινωνία των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση σε 24ωρη και καθημερινή βάση.

Οι στόχοι του Ε. Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που σχετίζονται άμεσα με τα έργα που αναπτύσσει η Γ.Γ.Ι. είναι οι ακόλουθοι:

 • Προσανατολισμός της παροχής υπηρεσιών προς τις ανάγκες των Πολιτών.
 • Αύξηση της Παραγωγικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
 • Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού
 • Βελτιστοποίηση της Διαχείρισης της Πληροφορίας
 • Αύξηση της Δυνατότητας Προσπέλασης στις Αναφερόμενες Υπηρεσίες

Η ανάπτυξη του Ε.Π. Πολιτεία, εντάσσεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών που εστιάζουν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως «τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του Κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης» χρηματοδοτείται στο σύνολό του από εθνικούς πόρους.