ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (MENTORING)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Απασχολούμενες, αυτοαπασχολούμενες (με ή χωρίς προσωπικό) και γυναίκες ιδιοκτήτριες μικρών επιχειρήσεων

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της επαγγελματικής θέσης των εργαζομένων γυναικών, η ΓΓΙΦ αποσκοπεί στην ποιοτική βελτίωση των όρων εργασίας και της λειτουργικής οργάνωσης της απασχόλησης γυναικών. Το Έργο στοχεύει στην προώθηση της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων γυναικών (με ή χωρίς προσωπικό), μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους/ες Σύμβουλους Απασχόλησης στα 14 Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ (στις έδρες των Περιφερειών της χώρας). Το Έργο στοχεύει, επίσης, στην αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας των μικρών γυναικείων επιχειρήσεων και στην υιοθέτηση πολιτικών ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις μέσω της καθιέρωσης σήματος ποιότητας στον τομέα αυτό. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ:

·           Ενέργειες εξειδικευμένης πληροφόρησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής-mentoring εργαζομένων γυναικών για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 

·           Ενέργειες εξειδικευμένης πληροφόρησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής-mentoring αυτοαπασχολούμενων γυναικών (με ή χωρίς προσωπικό).

·           Ενέργειες δικτύωσης των αυτοαπασχολούμενων γυναικών (με ή χωρίς προσωπικό). 

·           Εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού δεικτών ισότητας και καλών πρακτικών των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πλαισίου διαδικασιών καθιέρωσης και απονομής σήματος ποιότητας επιχειρήσεων που ενέταξαν πολιτικές ισότητας στον εργασιακό χώρο.

·           Ενέργειες ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων για να υιοθετούν πολιτικές ισότητας των φύλων.

·           Καθιέρωση Σήματος Ποιότητας για τις επιχειρήσεις που έχουν εντάξει πρακτικές ισότητας στον εργασιακό χώρο και είναι σύμφωνες με τους δείκτες ισότητας.

·           Εκπόνηση εγχειριδίων και οδηγών καλών πρακτικών σχετικά με την ένταξη της ισότητας των φύλων στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ώστε οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους να διευκολύνονται στην υιοθέτηση σχεδίων ισότητας των φύλων.

 

Τον επιστημονικό συντονισμό  των δράσεων αυτών, αναλαμβάνει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).