Σας γνωρίζουμε ότι η 66η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το από 22-12-2011 Ψήφισμα ομόφωνα ανακήρυξε το 2014 Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας - International Year of Family Farming

(σχετικός σύνδεσμος με το δισέλιδο κείμενο του Ψηφίσματος 66/222 στην αγγλική γλώσσα:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/222&referer=http://www.fao.org/family-farming-2014/home/structure-partnerships/en/&Lang=E ).

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τρίτη παράγραφος, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά στη Διακήρυξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Ασφάλεια Τροφίμων του 2009 και συγκεκριμένα στην προστασία των ιδιαίτερων αναγκών των μικρών καλλιεργητών, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), ο οποίος αποτελεί μέρος του Συστήματος του Ο.Η.Ε.,  ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή για την εφαρμογή του Ψηφίσματος και κλήθηκε να συνεργαστεί με Κυβερνήσεις, Διεθνείς Οργανώσεις, Ενώσεις Αγροτών και την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών και την ανάληψη διεθνούς δράσης υπέρ της οικογενειακής γεωργίας.

Το μήνυμα του Διεθνούς Έτους είναι το εξής: Ταϊζουμε τον Κόσμο, Φροντίζουμε τη Γη - Feeding the World, Caring for the Earth. Η οικογενειακή γεωργία ασκείται από μέλη της οικογένειας χωρίς μισθό και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (αγροτικές εργασίες, δασοπονία, αλιεία, κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο βιοπορισμός περίπου 357 εκατομμυρίων ανθρώπων βασίζεται απευθείας στην αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία καλύπτει άνω του 90% των ψαράδων παγκοσμίως.

Ακολουθούν ορισμένα στατιστικά στοιχεία: 

- Το 70% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων προέρχεται από οικογενειακές αγροτικές μονάδες.

- Το 40% των νοικοκυριών παγκοσμίως εξαρτώνται από την οικογενειακή γεωργία. Από τα τρία εκατομμύρια γεωργών στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα δυόμιση εκατομμύρια ανήκουν σε οικογένειες που ασχολούνται με τη γεωργία μικρής κλίμακας.

- Οι γυναίκες είναι επιφορτισμένες τουλάχιστον στο ήμισυ για την εργατική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γυναίκα μαγειρεύει και στρώνει το τραπέζι, πουλάει τα αγροτικά προϊόντα και ασχολείται με την υγεία της οικογένειας. Ταυτόχρονα, είναι η πρώτη δασκάλα των παιδιών της. Οι γυναίκες αποτελούν αξιοσέβαστο ποσοστό του αγροτικού εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο FAO υπολογίζει το ποσοστό στο 43%, ενώ ο Οργανισμός UNIFEM έχει δώσει ένα σαφώς υψηλότερο ποσοστό της τάξης 60-80%.

Για τον εορτασμό του Διεθνούς Έτους έχουν συσταθεί Εθνικές Επιτροπές ανά γεωγραφική περιοχή με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό. Στην Ευρώπη Εθνικές Επιτροπές υπάρχουν μόνο σε οκτώ Κράτη, από τα οποία απουσιάζει η Ελλάδα (πρόκειται για τις εξής χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Ουγγαρία). Αξίζει να επισημανθεί ότι στο Βέλγιο ο συντονισμός της Εθνικής Επιτροπής ασκείται από την Ένωση Γυναικών Αγροτών Βαλλονίας (Wallonia Women Farmers). Ένα πλήθος εκδηλώσεων είναι σε εξέλιξη καθόλη τη διάρκεια του χρόνου σε ολόκληρο τον κόσμο για το Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας

(ακολουθεί ο σύνδεσμος με το ενδεικτικό ημερολόγιο των εκδηλώσεων Εθνικών Επιτροπών, Διεθνών Οργανισμών και Μ.Κ.Ο.:

http://www.familyfarmingcampaign.net/pdf/calendario/8_civil_society_calendar_of_activities_iyff-2014_february_2014.pdf ).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί σχετικός ιστότοπος σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά) για το "2014 Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας":

http://www.familyfarmingcampaign.net/en/home