Σας γνωρίζουμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετεωρολογίας (Δ.Ο.Μ.), ο οποίος ανήκει στο Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα τη διάσταση του φύλου σε σχέση με τον καιρό και το κλίμα ("Gender Dimensions of Weather and Climate Services"), αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά την οριζόντια διάσταση των ζητημάτων ισότητας των φύλων. Το Συνέδριο διεξήχθη στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Μετεωρολογίας στη Γενεύη το διάστημα 5-7/11/2014 και η συμμετοχή ήταν μόνο μέσω πρόσκλησης. Το μήνυμα του Συνεδρίου ήταν το εξής: Καθολική Πρόσβαση - Ενίσχυση των Γυναικών / Universal Access - Empowering Women. 

Οι σύνεδροι υιοθέτησαν μία "Τελική Δήλωση" συνολικής έκτασης οκτώ σελίδων στην αγγλική γλώσσα, στην οποία υπάρχει σαφής αναφορά, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη κατανόησης και συμπερίληψης της διάστασης του φύλου στις μετεωρολογικές υπηρεσίες με αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων με μεταβλητή το φύλο, στην περαιτέρω αύξηση της φοίτησης των γυναικών στις σχολές των θετικών επιστημών με έμφαση στους τομείς της μετεωρολογίας και της υδρολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον, η "Τελική Δήλωση" περιλαμβάνει Παράρτημα με συστάσεις σε πέντε τομείς: μείωση του κινδύνου των καταστροφών, δημόσια υγεία, διαχείριση υδάτινων πόρων, γεωργία και ασφάλεια τροφίμων, σταδιοδρομία των γυναικών στη μετεωρολογία:

http://www.wmo.int/genderconference/sites/default/files/Conference%20Final%20Statement%2027%20Nov.pdf .