Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 20-1-2015 στοιχεία σχετικά με την πρόοδο στον τομέα της συμμετοχής των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των μεγαλύτερων επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρατηρείται μία αύξηση οκτώ ποσοστιαίων μονάδων αναφορικά με τη γυναικεία συμμετοχή, παρόλο που το 60% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε. είναι γένους θηλυκού. Ο μέσος όρος των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια είναι μόλις 20,2% στην Ευρώπη των 28 Κρατών-Μελών, όταν το 2010, έτος ένταξης του ζητήματος στην πολιτική ατζέντα της Ένωσης, ήταν 11,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Βρυξελλών, οι καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στη Γαλλία(32,4%) και στη Λετονία(31,7%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά απαντώνται στην Τσεχία(3,5%) και στη Μάλτα(2,7%). Τον Οκτώβριο του 2014 η Κύπρος καταλάμβανε την 24η θέση με ποσοστό 9,3% και η Ελλάδα την 25η θέση με ποσοστό μόλις 8,9%: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/wob-factsheet_2015-01_en.pdf .

Στις 14-11-2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση Οδηγίας για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα μη εκτελεστικά μέλη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών. Ο δημόσιος διάλογος που προκάλεσε η συγκεκριμένη Πρόταση Οδηγίας συνέβαλε καθοριστικά στην αναθεώρηση της στάσης του πολιτικού και οικονομικού κόσμου στο έλλειμμα δημοκρατίας σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε επίπεδο Συμβουλίου και κατά τη διάρκεια της Λετονικής Προεδρίας Ε.Ε.(Ιανουάριος-Ιούνιος 2015) με αμφίβολη έκβαση ως προς το τελικό αποτέλεσμα λόγω μίας ισχυρής μειοψηφίας Κρατών-Μελών, τα οποία αντιτίθενται στην επιβολή νομοθετικών ρυθμίσεων με ποσόστωση τουλάχιστον 40% για το υποεκπροσωπούμενο φύλο και προτιμούν τη διαδικασία της αυτορύθμισης.