ΣΧΕΤ.: α) Το από 24 Ιουνίου 2016 έγγραφό μας με θέμα "Οι επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία - μία πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. υπέρ της ουσιαστικής ισότητας των φύλων": http://www.isotita.gr/index.php/news/2724 .

 

β) Το από 28 Ιουνίου 2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/June/DT_28-06-2016_Epta%20Arxes%20gia%20Endynamosi%20Gynaikwn%20Epix-Oikonomia.pdf .

 

γ) Το από 30 Ιουνίου 2016 έγγραφό μας με θέμα "Η επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά με τις επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία": http://www.isotita.gr/index.php/news/2730 .

 

δ) Το από 30 Ιουνίου 2016 έγγραφό μας με θέμα "Αναγνώριση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τον Δήμο Αθηναίων της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά με τις επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία": http://www.isotita.gr/index.php/news/2731 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι ο εξειδικευμένος Οργανισμός του Συστήματος του Ο.Η.Ε. για τη βιομηχανική ανάπτυξη UNIDO επικαιροποιεί το πρόγραμμά του και δραστηριοποιείται υπέρ της ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της βιομηχανίας με σκοπό

- τη μείωση της φτώχειας

- την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς και

- την αειφορία του περιβάλλοντος.

 

Περίτρανη απόδειξη της δέσμευσής του στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο και της αναγνώρισης του ρόλου των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή του πλανήτη μέσα από την ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης τους αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 31 χρόνια υιοθετήθηκε Ψήφισμα με τίτλο "UNIDO, Ισότητα των Φύλων και Ενδυνάμωση των Γυναικών" στην πιο πρόσφατη Γενική Διάσκεψη του εξειδικευμένου Οργανισμού (Βιέννη, 30 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 2015), καθώς και η εκπόνηση Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών για την περίοδο 2016-2019. Είναι χαρακτηριστικό ότι το το εν λόγω Ψήφισμα GC.16/Res.3 υποστηρίχθηκε από όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια στις 3 Δεκεμβρίου 2015.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Στρατηγική 2016-2019 του UNIDO για θέματα γυναικών (το τελικό κείμενο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και με την εξειδικευμένη δομή του ΟΗΕ για ζητήματα γυναικών και ισότητας των φύλων UN WOMEN):

 

1) προώθηση ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες στο τομέα των επιχειρήσεων μέσω ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων, πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, δημιουργίας υποστηρικτικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και δικτύωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

 

2) ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και της παραγωγικής δραστηριότητας ειδικά στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες μετά τον τερματισμό των ένοπλων συρράξεων, όπου οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες σε πολλαπλές διακρίσεις και συχνά αποτελούν τις αρχηγούς των νοικοκυριών 

 

3) προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη του Οργανισμού για τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού πλαισίου στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας

 

4) ανάπτυξη δικτύωσης και καλών πρακτικών μέσω της προβολής επιτυχημένων γυναικών στο χώρο των επενδύσεων και των επιχειρήσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για τις γυναίκες που επιθυμούν και μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό τομέα

 

5) αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ως εργοδοτριών και ως εργαζομένων στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας και ενθάρρυνση των γυναικών για ενασχόληση με την καινοτομία, την επιστήμη και την τεχνολογία

 

6) συστράτευση για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων και αξιοποίηση των προσωπικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης χωρίς το φύλο να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στις επαγγελματικές επιλογές

 

7) οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον λόγω των δυσανάλογων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της μόλυνσης και του αυξανόμενου περιορισμού των φυσικών πόρων στο γυναικείο πληθυσμό κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών

 

8) ενίσχυση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε ηγετικές θέσεις με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό λόγω φύλου ή άλλων παραδόσεων ή πρακτικών

 

9) αξίζει να αναφερθεί ότι στον Οργανισμό για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη UNIDO οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 32% του εξειδικευμένου προσωπικού τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ και σε θέσεις ευθύνης η παρουσία τους εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή - εντούτοις, καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες για υιοθέτηση ενός Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και ήδη εφαρμόζεται ένα σύστημα ευέλικτης εργασίας για το προσωπικό με σκοπό την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και για τα δύο φύλα

 

11) εντατικοποίηση προσπαθειών με σκοπό την εξάλειψη κανονιστικών εμποδίων και πρακτικών σε βάρος των γυναικών όπως οι μισθολογικές ανισότητες λόγω φύλου για εργασία ίσης αξίας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ γυναικών και ανδρών, η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η ελλιπής στατιστική καταγραφή και τεκμηρίωση με βάση τη μεταβλητή του φύλου στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και η άνιση συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον τομέα της βιομηχανικής ανάπτυξης.

 

Όσον αφορά τους δεκαεπτά Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, ο Οργανισμός UNIDO εστιάζει σε δύο Στόχους: αφενός, λόγω θεματικής, ο ένατος Στόχος αποτελεί βασική προτεραιότητα διότι αφορά τις υποδομές, τη βιώσιμη εκβιομηχάνιση και την καινοτομία. Από την άλλη, ο πέμπτος Στόχος για την ισότητα των φύλων και των ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών έχει οριζόντια διάσταση και αφορά το σύνολο των δεκαεπτά Στόχων του ΟΗΕ. Ο Οργανισμός για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί παράλληλα με σημείο αναφοράς την ένταξη της διάστασης του φύλου στο έργο του προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής προόδου και ευημερίας του πλανήτη, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό Ψήφισμα της 16ης Γενικής Διάσκεψης.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν τα δύο βασικά κείμενα του εν λόγω Διεθνούς Οργανισμού όσον αφορά τα θέματα ισότητας των φύλων στη βιομηχανική ανάπτυξη:

 

α) Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών 2016-2019:

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/GC.16_8_E_Gender_Equality_and_Empowerment_of_Women_Strategy__2016-2019.pdf

 

β) Ψήφισμα με τίτλο "UNIDO, Ισότητα των Φύλων και Ενδυνάμωση των Γυναικών" (σελίδες 13-15 των τελικών κειμένων της 16ης Γενικής Διάσκεψης έτους 2015):

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/GC.16/GC_16_INF_4_E_V1508846.pdf .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο "Γυναίκες και Οικονομία" και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.